ข่าวประชาสัมพันธ์

ยื่นขอเทียบสมรรถนะอาจารย์จาก UK Professional Standards Framework ในระดับ Senior Fellow เพื่อขอยื่นเทียบThailand-PSF ในระดับที่ 3

ในกรณีส่งด้วยตนเอง

  1. อาจารย์กรอกแบบฟอร์ม พร้อมลงนาม
  2. แนบสำเนาไปใบประกาศ UK-PSF ระดับ Senior Fellow พร้อมรับรองสำเนา

ในกรณีส่งรวมในนามสถาบัน (มีผู้ขอยื่นจำนวนมาก)
หากในสถาบันของอาจารย์มีหลายท่าน แนะนำทำแบบรวม โดยมีหนังสือนำ ดังนี้

  1. หนังสือนำ
  2. อาจารย์กรอกแบบฟอร์ม พร้อมลงนาม
  3. แนบสำเนาไปใบประกาศ UK-PSF ระดับ Senior Fellow พร้อมรับรองสำเนา

 

** หมายเหตุ ทั้ง 2 กรณี : ขอให้ส่งเอกสารมาที่อีเมล thailandpod@gmail.com และต้นฉบับให้ส่งมายังที่อยู่ สมาคม ควอท

** หมดเขตในการขอยื่นเทียบฯ วันที่ 31 ธันวาคม 2566