ทำเนียบรายนาม คณะกรรมการบริหารสมาคม ควอท

ทำเนียบรายนาม คณะกรรมการบริหารสมาคม ควอท ประจำปี 2560-2562

สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย Professional and Organizational Development Network of Thailand Higher Education


นายกสมาคมฯ

ดร.มัทนา สานติวัตร


นายกฯ เพิ่งผ่านพ้น

รศ.ดร.ชวนี ทองโรจน์


ผู้รั้งตำแหน่งนายกฯ

รศ.ดร. บัณฑิต ทิพากรอุปนายกคนที่ 1

รศ.นพ. อานุภาพ เลขะกุลอุปนายกคนที่ 2

ผศ.ดร. วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์เลขาธิการ

รศ. กัลณกา สาธิตธาดาเหรัญญิก

รศ.ดร. วรรณดา สุจริตนายทะเบียนและประชาสัมพันธ์

รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคำผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

อาจารย์ณัชติพงษ์ อูทองฝ่ายปฏิคม

ผศ.ดร. วรวรรณ วาณิชย์เจริญชัยกรรมการกลาง

ผศ.ดร. สุดาพร ลักษณียนาวินกรรมการกลาง

ผศ.ดร. ชนะศึก นิชานนท์กรรมการกลาง

ดร. พรชัย มงคลวนิชกรรมการกลาง

ศ.ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณกรรมการกลาง

ผศ.ดร. อาทิตย์ คูณศรีสุข